Οι επιμέρους τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση Web 2.0 λογισμικού φαίνονται παρακάτω: